Elektro-Five

Happy People❤️ 

 vww-label-option4


HomeOver ons

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden 

Contact

Algemene Verkoopsvoorwaarden

 

De hieronder gepreciseerde verkoopsvoorwaarden regelen uitsluitend de contractuele betrekkingen tussen u, de klant, en Elektro-Five, de verkoper, meer bepaald Eleko.gcv, Koning Boudewijnlaan 32C, Sint-Gillis-Waas, ondernemingsnummer: BE 0830.825.091

1) Verkoopsvoorwaarden

a) Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door Eleko aan eindgebruikers en dit op het grondgebied van  de Benelux. Alle andere voorwaarden, zelfs die hernomen op de bestelbon van de koper, zijn uitgesloten.

b) Eleko kan ten alle tijde wijzigingen aanbrengen aan de algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten blijven echter de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

c) De overeenkomst wordt gesloten in het Nederlands. U zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat u de gekozen taal onvoldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

2) Bestelling

a) U kan ons telefonisch contacteren voor informatie op het nr 0494 / 545 755, van maandag tot vrijdag tijdens de kantooruren. Bestellingen dienen altijd geplaatst te worden via onze site ‘www.elektrofive.be’ of ons emailadres ‘eleko.gcv@gmail.com’. Nadat u een bestelling plaatst zal u een voorlopige bevestiging ontvangen via email, binnen de 24uur zullen we u contacteren omtrent de levering.

b) Eleko behoudt zich het recht voor om u voor de veiligheid en zekerheid bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren.

3) Eigendomsoverdracht

Geleverde of geïnstalleerde goederen blijven onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op u, de klant, vanaf de inbezitname van de goederen.

4) Productinformatie

Wij besteden de grootste zorg aan het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de producten, met technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van onze partners en leveranciers, en met foto's ter illustratie van de producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten.

5) Prijzen

a) Onze prijzen zijn inclusief BTW en recupelbijdrage. De promotionele prijzen zijn duidelijk aangegeven met vermelding tot wanneer ze geldig zijn. Voor alle andere producten kunnen de prijzen steeds wijzigen, maar de prijs op het moment van uw bestelling is van toepassing.

b) De leveringskost (binnen België) kan u vinden onder de categorie “info” – “leveringskost” en deze wordt in meerdering gebracht met de totaalkost van uw bestelling. We kunnen de leveringsprijzen op elk moment wijzigen, maar we hanteren het tarief dat op de site stond aangegeven op het moment van uw bestelling. Voor meerdere toestellen die gelijktijdig worden geleverd op hetzelfde adres, hoeft u slechts 1 keer de leveringskost te betalen.

c) Onze facturen zijn te betalen ofwel op voorhand, ofwel bij levering. Tenzij anders vermeld op de voorzijde van de factuur, dan is de betalingstermijn 14 dagen na levering. Na deze termijn van 14 dagen zullen wij de wettelijke interesten rekenen. Eventuele bijkomende kosten voor aanmaning, deurwaarder, ed zijn ten uwen laste.

d) Voor leveringen op een plaats anders dan gelijkvloers, zonder voldoende grote lift en zelfs met een geschikte trap, dient u ons hiervan op de hoogte te brengen. Zodoende dat wij -indien nodig- een ladderlift met voldoende capaciteit kunnen voorzien. Daarvoor vragen wij een bijkomende vergoeding, welke u op eenvoudige aanvraag kan bekomen. Indien u op voorhand betaalde bij uw bestelling, dan wordt deze kost contant afgerekend bij de levering.

e) Als u de toestellen door ons wilt laten installeren en aansluiten, dient ook deze kost achteraf contant betaald te worden.

Kosten voor eventueel bijkomend materieel, nodig voor de aansluiting, worden steeds aangerekend. Ingeval er een bijkomende technische of esthetische tussenkomst nodig is, moet u voorafgaandelijk deze werken laten uitvoeren ofwel, indien mogelijk, ze tegen betaling door Eleko of onze partners laten uitvoeren.

Indien u wenst, nemen wij uw oude (gelijkaardige qua afmetingen) toestellen mee wanneer wij de nieuwe leveren. Dit moet u vermelden bij ons eerste contact. Indien het om een oude koelkast of diepvriezer gaat, dient het toestel ook volledig leeg en ontdooid te zijn.

f) Voor uw eigen veiligheid en zekerheid kan de chauffeur bij levering vragen een identiteitsbewijs te tonen. U tekent voor ontvangst van de levering.

g) Wij spreken op voorhand een duidelijke dag en tijdstip af voor de levering. Indien u op het afgesproken uur niet thuis bent of u weigert het toestel om klaarblijkelijk ongegronde redenen, dan nemen wij het toestel weer mee, maar u bent ons evenwel de leveringskost verschuldigd.

6) Klachten:

Elke klacht betreffende zichtbare schade aan geleverde goederen dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering. Hetzelfde geldt voor niet-conforme of onvolledige leveringen.

7) Garantievoorwaarden:

Voor consumenten geldt de wettelijke waarborg van 2 jaar.

a) Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten:

- alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (b.v. door oxidatie, schokken val,...), en door het toestel, alsook zijn inhoud (b.v. inhoud diepvriezer, wasmachine,...);

- onderdelen of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen, zoals bijvoorbeeld dampkapfilters, batterijen, stofzuigzakken en -filters, lampen, rubberen onderdelen, ... (onbeperkte lijst);

- defecten tengevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;

- defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant;

- schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat.

b) Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de twee maanden na vaststelling te worden gemeld.

c) De waarborg is enkel geldig indien men een beroep doet op de Eleko. Indien u rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de eventuele kosten ten uwe laste. In geval van tussenkomst van een door u aangewezen derde, vervalt de garantie.

d) De factuur of de leveringsbon vertegenwoordigt de waarborgstitel en moet door u bijgehouden worden en in origineel voorgelegd worden. De waarborg vangt aan op de datum van afhaling of levering.

e) De waarborg is niet overdraagbaar. Zij kan dus niet toegepast worden indien het toestel van eigenaar verandert.

f) De algemene herstellingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle herstellingen. Deze voorwaarden en beperkingen doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen ter zake, en zijn afhankelijk van de fabrikant.

g) Indien de garantie niet toepasbaar is, zal de herstelling van het product onderhevig zijn aan een prijsopgave van de constructeur. De constructeur kan administratieve kosten aanrekenen wanneer u vraagt om het product terug te sturen zonder herstelling, voorgesteld door de constructeur in zijn prijsopgave.

8)Terugzending van de goederen:

U heeft het recht om binnen de 14 dagen na levering van het bestelde product, af te zien van uw aankoop. U dient ons hiervan op voorhand te verwittigen dmv het retourformulier welke u kan doormailen of verzenden per post. U kan dit formulier vinden bij ‘info’. Wij nemen het toestel weer aan indien het in intacte staat en in complete originele verpakking, met alle accessoires en de gebruiksaanwijzing is, en voorzien van (een kopie van) de factuur of leveringsbon. Wij komen het toestel ophalen mits een tussenkomst van 40€ in de verplaatsingskosten. Kleine toestellen kan u via Kiala retourneren. U bent ons in elk geval 20€ administratieve kost verschuldigd. Binnen de 14 dagen na terugname (of na verzending indien u ons daar een bewijs van bezorgd), wordt uw geld (uitgezonderd leveringskost en min de administratieve kost) op uw rekening gestort. Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige toestellen, alsook verzegelde producten waarvan het zegel verbroken is, worden niet teruggenomen.

9) Geschillen:

Elk geschil is onderworpen aan het Belgisch recht. De rechtbank van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel gevestigd is, is bevoegd.


premium-eco


Elektro-Five is onderdeel van Eleko.gcv
Koning Boudewijnlaan 32C
9170 Sint-Pauwels
BE0830.825.091

Algemene voorwaarden - Privacyverklaring
Webshop software: EasyWebshop.be